Görevli Personel
Görevli Personel  »  Görevli Personel

Site Vekil  Müdürü-Teknik Servis Şefi
Ordu SANCAK
SİTE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

Görev ve Yetkiler

1-     Görevlerini yerine getirilmesinde Site Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. İdari ve özlük hakları bakımından Site Yönetim Kurulu başkanlığına bağlıdır.

2-     Kendisine bağlı birimlerin sorumluluk sahası içinde işletme verimliliğini, sürekliliğini ve iş güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

3-     Sitenin günlük iş planlarını yapar

4-     Planlanan işlerin ve rutin görevlerin icrasının takip ve kontrolünü yapmak,

5-     Personelin kılık kıyafet ve iş disiplininin takibini yapar,

6-     Personelin izin planlamasını yapmak ve uygulamasını sağlar

7-     İşe yeni giren elemanlara, çalışma prosedürü ve iş güvenliği ile işletme konularında bilgilendirme eğitimlerinin verilmesini sağlar

8-     Çalışanların özlük haklarına ilişkin işlemlerin; iş kanuna uygun olarak yürütülmesini ve uygulanmasını sağlar; performans kriterlerine göre Yönetim Kuruluna sunar.

9-     Site yönetim şemasında belirtilmiş olan birimlerin günlük / haftalık / aylık v.b. çalışma planlarını yapar/yaptırır; İş planına uygun görevlendirmeler yapar; Faaliyet raporlarını takip ederek kendisine bağlı birimlerin performans değerlendirmelerini yapar.

10-  İşletme kurallarına ve görevlendirmelere uymayan, iş kanunu aksine davranışlarda bulunan ve iş verimliliği yetersiz olan personel ile ilgili belge tanzim ederek Site Yönetim Kurulu başkanını bilgilendirir.

11-  Site sakinleri ile iletişim kurma, sorunları tespit etme ve Yönetim Kurulu toplantı gündemine aksettirmekten sorumludur.

12-  Sakinlerden gelen şifahi ve yazılı şikayet ve müracaatların görevlilerce neticelendirilmesini ve cevaplandırılmasını sağlar, Yönetim Kurulunu Bilgilendirir

13-  Site içindeki hizmetlerin aksaksız yürütülmesini sağlar ve meydana gelebilecek muhtemel aksaklıklar için gerekli tedbirleri alır.

14-  Görevini icra ederken, tasarrufu göz önünde bulundurarak işletme projesinin (yıllık bütçe) dışına çıkmamak.

15-  Yönetim Kurulu toplantıları için gerekli raporların hazırlar ve hazırlanmasını sağlar, gerekli durumlarda toplantıya katılır.

16-  Yönetim Kurulunda ve Genel Kurulda alınan kararların uygulanmasını sağlar.

17-  Yönetim ofisindeki her türlü evrak kayıt, takip işlemlerinin kurallara uygun ve sistemli bir şekilde işleyişini takip eder/sağlar. Arşiv ve dokümantasyon işlemlerinin kurumsal bir anlayış içinde yürütülmesinden sorumludur

18-  Tahmini (Taslak) işletme ve Tahmini (Taslak) yatırım bütçesinin hazırlanmasını sağlar ve Yönetim Kuruluna sunar.

19-  İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli eğitimleri verdirir ve emniyet tedbirlerini aldırır.

20-  Site Yönetimindeki demirbaş malzemelerinin ana sorumlusudur. Malzemelerin niteliklerine göre demirbaş kaydına girmesi gerekenleri kayda aldırtır; demirbaş kaydına girmiş miadını doldurmuş malzemelerin kayıt düşmesinin yapılması için Yönetim Kurulu’na teklifte bulunur ve gerekli evrakları tanzim ettirerek kayıt düşme işlemini muhasebe ile koordineli yapar.

21-  Yönetim Kurulu başkanının ve Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapar.

22-  Alınan kararlarla ilgili Site Avukatı ile irtibatta olarak hukuka uygun kararlar alınması konusunda bilgilendirme yapar.

23-  Sözleşmelerin takibini yapar

24-  Dışarıdan alınacak hizmet ve malzemeler için fiyat teklifleri toplar, Yönetim Kuruluna sunar.

25-  Site içerisinde gerçekleşecek organizasyonların planlamasını yapar.

26-  Genel Kurul ve Blok Temsilcisi seçimleri toplantılarında evrak hazırlığı ve genel düzeni sağlar


MUHASEBE DEPARTMANI


Muhasebe
Banu GÜÇDEMİR
                                                                                     
 MUHASEBE SORUMLUSU

Görev ve Yetkiler

 

1-   Bütçelerin üyelere tebligatını yapmak.

2-   Site Müdürüne karşı sorumludur.

3-   Tüm Finans işlerinin organizasyonu ve ödemelerinin sağlanması

4-   Aylık rapor hazırlayıp Site Müdürüne ve Site Yönetim Kuruluna sunmak.

5-  Muhasebe evraklarını eksiksiz olarak ve zamanında kayıtlandırmak, cari hesaplarla mutabık çalışmak kayıtlara geçen muhasebe evraklarını eksiksiz dosyalamak ve muhafaza etmek.

6-  Ofis içerisinde diğer personellere de destek olmak

7-  Site Müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

8-  Personelle ilgili tüm muhasebe işlemlerini yürütmek. ( Personel özlük işleri, maaş tahakkukları ve ödemesi )

10- Yönetime ve genel kurula sunulmak üzere, yıllık tüm hesapların kontrolü ve mutabakatı yapılarak bilançonun hazırlanması

11-  Vergi ve SGK işlemlerinin mevzuata uygun hesaplanıp ilgili kurumlara bildirilip ödemelerinin gerçekleşmesi

12-   İşletme bütçesinin bloklara tebliğini yapmakÖn Muhasebe 
Tunca KARASU


MUHASEBE YARDIMCISI

Görev ve Yetkiler

 

1-      Kat malikleri ve sakinlerinin cari hesaplarını takip etmek çıkabilecek sorunlar hakkında Site Müdürüne bilgi vermek ve çözüm üretmek,

2-      Site Müdürüne karşı sorumludur

3-      Banka ve Kredi Kartı Tahsilatlarının takip ve kontrolünü sağlamak,

4-      Yapılan tahsilatlar ve giderlerle ilgili ‘Günlük Rapor’ ve ‘Yatırım Bütçesi’ raporu hazırlayıp rapor sunmak,

5-      ‘Borcu Yoktur’ belgesi düzenlemek ve arşivlemek,

6-      Bloklara gelen İZSU faturalarını hesaplayarak bloklara dağıtılmasını sağlamak,

7-      İcraya verilecek dosyaların hazırlanması ve takibi,

8-      Ofis içerisinde diğer personellere de destek olmak,

9-      Site Müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek,              
                                                                                                          HALKLA İLİŞKİLER DEPARTMANIHalkla İlişkiler 
Gizem ALANBAY


HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI GÖREV TANIMI
Görev ve Yetkiler

1-   Kat Maliki ve kiracılardan taşınma taahhütnamesi kira sözleşmesi gibi ikamet bildiren evrakların alınması, kayıtlarının yapılması ve sürekli güncellenmesi

2-   Siteye yeni taşınacak kişilere taşınma randevusu verilmesi, site kuralları ve ortak alan kullanımları hakkında bilgilendirilmesi

3-   Yönetime gelen daire sakinlerinin karşılanması

4-   Otomatik geçiş sistemi için site sakinlerinin araçlarının bilgilerini alarak araç stickerlarını ücret karşılığı teslim etmek

5-    Üyelerin yazılı, sözlü, internet(mail) veya telefonla yaptıkları talep ve şikayetleri (yönetimin görev ve sorumlulukları dahilinde) cevaplandırmak, ilgili birimlere iletmek ve iletilen bilgileri takip ederek geri dönüşümü sağlamak.

6-   Site içerisinde meydana gelen aksaklıkları, ilgili birimleri haberdar ederek soruların çözümlenmesini sağlamak. İş emri tutanağı düzenlemek.

7-   Site için düzenlenen etkinlik, parti vb organizasyonlar üzerine çalışma yapılması

8-   Daire sakinlerine yazılı ve sözlü bildirimlerde bulunmak.

9-    Site içi veya diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili duyuruları yayınlamak.

10- Yönetim Planı 14. Maddesi ve Genel Kurul 8.maddesinde alınan kararınca uygulanacak olan para cezasının uyarı yazısını hazırlamak.

11- Havuzları kullanan site sakinlerine havuz kartlarının hazırlanıp teslim etmek.

12- Birimlerden gelen aylık faaliyet raporlarını düzenleyip bloklara asılmasını sağlamak.

13- Genel kurul için yıl sonu yıllık faaliyet raporunu düzenlemek.

14- Site web sayfasının takibi güncellenmesi, mailine gelen mesajların takibi ve cevaplanması,

15- Site Müdürüne karşı sorumludur

16- Site Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

17- Genel Kurul ve Blok Temsilcisi seçimleri için çağrı mektuplarının ve Genel Kurul kararlarının bildirildiği mektupların hazırlanması

18- Genel Kurul, Blok Temsilcisi seçimleri ve aylık Yönetim Kurulu toplantılarında evrak hazırlıkları ve genel düzenin sağlanması

19- Ofis içerisinde diğer personellere de destek olmak

 

TEMİZLİK HİZ. DEPARTMANI


Temizlik Hiz. Sorumlusu
Çınar ÖZTÜRK
                                                                                         


Görev ve Yetkileri

1- Temizlik Elemanlarının çalışma programlarını oluşturmak ve program doğrultusunda yönlendirmek ve çalıştırmak

2- Temizlik Elemanlarının çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek.

3- Temizlik Elemanlarının işe devamlarının, geliş gidiş kontrollerini ve izin durumlarını düzenlemek

4- Temizlik Elemanlarının kullandıkları ekipman ve malzemeleri denetlemek

6- Blok içi ve Ortak alanların (Teraslar, tesisler vs.) temizlenmesi, denetimlerinin ve düzeninin kontrollerinin yapılması

7- Site Müdürüne karşı sorumludur.

8- Site Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

9- Blok içlerindeki duyuru panolarının ve reklam alanlarının(Speratör, asansör içi) düzeninin ve kontrollerinin sağlanması

10-Taşınma sırasında Blokların kontrolünü sağlamak

11- Temizlik Personelinin çalışmalarına katılır.


             Temizlik Hiz. Personeli
           
Satı BOLAT           Temizlik Hiz. Personeli
           Gülçin ÖZSELÇUKTemizlik Hiz. Personeli
 Hakan BEREKET
 Temizlik Hiz. Personeli
  Adnan ÖZSELÇUK


  


             Temizlik Hiz. Personeli
             Cüneyt KURT

             Temizlik Hiz. Personeli
              Alev KAYA
             Temizlik Hiz. Personeli
              Zahide KURNAZ 
TEMİZLİK PERSONELİNİN GÖREVLERİ

Kendisine tahsis edilmiş olan ekipman ve malzemeleri talimatlara uygun ve hassas bir şekilde kullanır. Dikkatsiz veya hor kullandığı tespit edildiğinde ekipmanın bedeli iş kanuna göre kendisinden tahsil edilir. İşletme içerisinde kurumu temsil eden gömlek, yelek... v.b. giyer. Kendilerine verilen kıyafeti temiz ve tertipli bir şekilde giyer.

1-  Ortak Alanların düzen ve temizliğini sağlamak

2- Blok içlerinin gün aşırı temizliğinin yapılması,( Yangın merdivenleri, Asansör kabinleri,sığınaklar  vs)

3- Site içindeki yolların ve Blok koridorlarının periyodik yıkanması,

4- Oyun gruplarının ve fitness salonunun periyodik  temizliğinin yapılması,

5- Site içindeki olağan dışı durumların ilgili birime bildirilmesi,

6- Site içi arızalarla ilgili amirine bilgi vermesi,

7- Çöp saatlerinde dairelerin çöplerinin toplanması

8- Her sabah 2 grup halinde site içi mıntıka temizliğinin yapılması

9- Konteynırların her hafta yıkanması

10- Her hafta periyodik güvenlik kulübelerinin temizlenmesi

11- Her hafta çocuk oyun parkının yıkanması

12- Site Müdürüne karşı sorumludur

13- Temizlik şefi ve site müdürünün verdiği diğer işleri de yapmak


TEKNİK SERVİS DEPARTMANI

Teknik Servis Şefi
Ordu SANCAK

TEKNİK SORUMLU GÖREV TANIMI

1- Teknik Servis personellerinin çalışma programlarını oluşturmak ve program doğrultusunda yönlendirmek ve çalıştırmak.

2- Teknik Servis personellerinin çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek.

3- Yapılan işlerle ilgili analiz ve değerlendirmeleri yapmak

4- Otomasyon sisteminin faal bulundurulması

5- Teknik Servis personellerinin kullandıkları malzemeleri denetlemek

6- Ortak alanların teknik denetimleri ve kontrollerinin yapılması

7- Site Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

10- Site içerisinde çalışan taşeronların kontrolleri

11- Bloklardaki transfer panolarının bakım ve onarımı

12-Görev verildiğinde düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlere katılmak.

13-Site Müdürüne karşı sorumludur

Teknik-Elektrik Personeli
Ahmet ILIMAN

Görev Tanımı

1-Blok merdiven otomatik arızaların giderilmesi

2- Uydu yayınının faal bulundurulması,

3- Çevre aydınlatmalarının kontrolü yapılarak görülen aksaklıkların giderilmesi

4- Otopark aydınlatmalarının kontrolü yapılarak aksaklıkların giderilmesi

3-Site jenaratörünün kontrolü ve aktif olmasını sağlamak.

4- Asansör içi ve dışı buton arızalarının giderilmesi

5- Asansör lambalarının faal olması,

6- Blok aydınlatma pencere ve camların sağlam ve faal olmasını sağlar

7- Yangın merdiven kapı ve elektrik sisteminin faal bulundurulmasını sağlar

8- Bahçe aydınlatmalarının faal halde bulundurulması sağlar

9- Otopark ve Bloklardaki havalandırma fanlarının bakım ve onarımısağlar

10-Site içerisindeki oyun gruplarının arızalarının giderilmesi

11-Sığınaklardaki elektrik odalarının kontrolleri (şartellerinkontrolleri,ışıların yanıp yanmadığı,sensörlerin çalışıp çalışmadığı)

12Teknik Şef’e bağlıdır. Teknik Şef’in verdiği diğer görevleri de yerine getirir.1.   761 dairenin su sayaçlarının okunması ve su faturalarının dağıtımı

2.   Dış kapıların ve camlarının sağlam ve faal bulundurulması

3.   Hidrofor bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması

4.   Tıkanan rögarların temizlenmesi veya temizletilmesi,

5.   Site içerisindeki oyun gruplarının arızalarının giderilmesi

6.   Havuzların bakım ve onarımlarının yapılması

7.   Ortak alanların (sosyal tesis- fitness vs.)elektrik-su kontrollerinin rutin olarak yapılması

8.   Havuz dairelerinin kontrollerinin yapılması. (motorların çalıştırılması,kimyasalların yerine göre kullanılması, vana ve manometrelerin kontrollerinin yapılması. Ve elektriksel kontroller)

9.   Süs havuzlarında kontrollerin yapılması (havuz daire içi motor ve aksamlarının kontrolü)

10. Havuz ve süs havuzların sürekli temiz tutulmasını sağlar

11. Site Müdürüne karşı sorumludur

12. Teknik Şef’e bağlıdır. Teknik Şef’in verdiği diğer görevleri de yerine getirir.

										           Peyzaj Görevlisi
           Hasan YARAR
 PEYZAJ PERSONELİNİN GÖREVLERİ
1- Peyzaj alanlarındaki çimlerin sulanması,
2- Peyzaj alanlarındaki yabani otların temizliği,
3- Peyzaj alanlarındaki çimlerin gübrelenmesi,
4- Peyzaj alanlarındaki çimlerin biçilmesi,
5- Ağaçların budanması,
6- Gerekli bitki dikimlerinin yapılması,
7- Periyodik mevsimlik çiçek değişimi,
8- Diğer periyodik bakım işlerinin yapılması gibi görevler peyzaj personelinin görevleri arasındadır. Kendisine tahsis edilmiş olan ekipman ve malzemeleri talimatlara uygun ve hassas bir şekilde kullanır. Dikkatsiz veya hor kullandığı tespit edildiğinde ekipmanın bedeli iş kanuna göre kendisinden tahsil edilir.
9- Amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
10- Peyzaj alanlarının korunmasını sağlamak.
11- Teknik Şef’e bağlıdır. Teknik Şef’in verdiği diğer görevleri de yerine getirir.


GÜVENLİK DEPARTMANI

Güvenlik Şefi
Tarık KORKMAZ


GÜVENLİK ŞEFİ GÖREV TANIMI / YETKİLERİ

1-Site güvenlik önlemlerini, acil durum prosedürlerini uygular, prosedür ve talimatlar kapsamında herhangi bir olay sırasında vardiyalara kılavuzluk yapar ve talimatlar verir.

2- Sitede emniyet ve güvenlik tedbirleri adına her türlü durumu takip, kontrol eder. Bütün olumsuzluklar, aksaklık, eksiklik ve arızalardan site yönetimini bilgilendirir.

3- Eğitim planlamaları yapar, uygular göreve dayalı tatbikatlar yaptırır kayıtlarını tutar.

4- 5188 sayılı yasa kapsamındaki yetki ve sorumluluklarını bilir işlemleri uygular.

5- 4857 sayılı yasa ve iş sözleşmesine uygun hareket eder.

6- Güvenlik hizmetlerinden sorumludur.

7- Vardiyaların sevk ve idaresini sağlar.

8- Güvenlik personelinin performansı ile ilgili raporlar hazırlar.

9- Prosedürlere ve talimatlara uygunluğu temin etmek ve belirlemek için güvenlik personelini denetler. Görev yerinde gerekli düzenlemeleri yapar.

10- Göreve yönelik ihtiyaçları belirler ilgili yerlerle koordine eder.

11- Güvenlik personelinin idari işlemlerini yürütüp takip eder (mali yükümlülük poliçelerinin hazırlanması, bildirilmesi, ÖGG giriş / çıkış bildirimlerinin Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne bildirimleri ve takibi)

12-Vardiya çizelgelerini ve puantajları hazırlar.

13- Site Müdürüne karşı sorumludur.

14- Güvenlik talimatlarını ihlal eden görevi gerektiği gibi yerine getirmeyen tüm güvenlik personeli hakkında düzeltici ve önleyici tedbir almak.

15- Üst yönetimden aldığı talimatları yazılı veya sözlü olarak altında çalışan personele iletir ve uygulanmasını kontrol eder,

16- Diğer departmanlar ile ilişkileri kontrollü bir şekilde sürdürerek hata oranını azaltır,

17- Personelinin performans değerlendirmesini yapar,Vardiya Amiri 
Selçuk KATIRCI
 Vardiya Amiri 
  Koray SÖZBİR 

GÜVENLİK VARDİYA AMİRİ GÖREV TANIMI / YETKİLERİ
1-    Ekip sorumluları tüm diğer personel gibi bütün noktalarda görev yapar.

2-    Vardiyasının sevk ve idaresi ile vardiyalar arası koordinasyonu sağlar.

3-    Ekip sorumlusu ve genel devriyedir.

4-    Güvenlik Şefine / Site Müdürüne karşı sorumludur.

5-    Görev Bölgesinin emniyetinden, güvenliği ve temizliğinden sorumludur.

6-    Vardiyasına personeli ile görev almadan önce gelir, vardiyasını brifinge hazırlar, vardiya öncesi brifing verir / aktarır.

7-    Vardiya personelinin göreve başlamadan önce kılık, kıyafet ve teçhizat / ÖGG kimlik kart kontrolü yapar.

8-    Güvenlik şefinin/ Site Müdürünün göreve yönelik vereceği tüm görevleri eksiksiz yerine getirir.

9-    Tüm malzeme ve teçhizatın etkin kullanılmasını sağlayarak, faal bulundurur. Aksaklıkları Güvenlik şefine bilgi verir.

10- Bir önceki ekip sorumlusu ile göreve dayalı bilgi alış verişi yaparak vardiyasına başlar

11- Vardiyanın sona erme saatinde diğer vardiya gelmeden üniformasını çıkarmaz.

12- Siteye yapılan her türlü giriş-çıkış gerek yaya gerek araç olarak izlenecek, misafir ya da yabancı kişilerin teyidi yapıldıktan alındıktan sonra ziyaretçi kaydı yapar.

13- Dışarıdan siteye gelen ziyaretçi, temizlikçi, tamirci, bakıcı, kargo v.b. gibi tüm üçüncü şahıslar site sakinlerine telefon ile aranarak bildirilecek, onayı alınmadan hiç kimse siteye alınmayacaktır.

14- Güvenlik kurallarına uymayan satıcı, nakliyeci, kargo, tamirci ve diğer ticari 3. şahısları mutlaka uyarır.

15- Güvenlik görevlileri siteye giriş kapısı dışında sitenin diğer bölümlerinde (Sosyal tesis alanları, yönetim binası, havuz, otopark, teraslar, çocuk oyun alanı vs.)  olası problemlerde güvenlik şefi veya site yöneticisine bilgi verir ve ilgilenir.

16- Kılık, kıyafet, saç ya da sakal gibi personelin dış görünümünü belirleyen faktörlere önemle dikkat eder.

17- Gece vardiyasında görevli güvenlik personeli gece yarısından sonra site kontrollerinde blok kapılarının kapalı olmasını, açık kalmış lamba vs. nin kapatılmasını sağlar. Güvenlik personeli her zaman ciddiyetini muhafaza edecek lakayt davranışlardan kaçınacak, görevli iken diğer kişiler ile ölçülü samimiyet kuracak, aksi takdirde otoritesini kaybedeceğini asla aklından çıkarmaz.

18- Güvenlik personeli; site sakinleri, site görevlileri, site yöneticileri ve siteye dışarıdan gelen üçüncü şahıslarla diyalog ve yakınlık kurmaz.

19-   Akıllı devriye kontrol sistemini yönetimin belirlediği sürelerde yapar, sistem  arızalı ise   yönetime derhal bildirir.

20- Görev saatlerinde herhangi bir vukuat olduğunda kendi yetki dahilinde ise müdahale eder, yetkisi dışında ya da yetkisini aşan durumlarda önce kolluk kuvvetlerine sonra yönetime bilgi verir.

21- Gündüz veya gece ihtiyaç durumunda güvenlik kulübelerini başka bir personel ile değişim yapılarak ihtiyaç giderir.

22- Site ortak alanlarının, site binalarının, çatı, balkon ve dış cephelerini tamirat-tadilatlarını veya uygusuz kullanımının , ayrıca sitedeki ortak kullanım alanlarındaki demirbaş ve malzemeleri tespit ve takibinden site güvenlik personeli birinci derece sorumludur.

23- Görev esnasında gazete, dergi, mecmua vb. okumaz, televizyon izlemez ve yüksek sesle müzik dinlemez, cep telefonu ile oyun oynamaz veya sosyal medya hesaplarını  kullanmaz. Vardiya süresince görevi dışında bir iş yapmaz, uyumaz, gazete okumaz, gösterilen yer ve zaman dışında sigara içmez.

24-  Güvenlik personeli çalıştığı yerin tertip düzen ve temizliğine özen gösterir, güvenlik kulübelerinin iç ve dış temizliğini yapar.

25- Vardiya esnasında elektrik ve sıhhi tesisat arızaları gibi herhangi bir olay olduğunda derhal site yönetimine haber verilr, yetkisiz arızalara müdahale etmez.

26- Kulübelerde tertipli ve düzgün oturur, baş öne eğilmeden görev alanı gözle kontrol eder, dışarıya karşı uygunsuz görüntüler vermez.

27- Site içerisinde yeşil alanlara ve demirbaşlara zarar verenler ikaz edilerek, gerekirse tutanak ile Yönetime sunar.

28- Güvenlik şefinin ve Site Müdürünün göreve yönelik vereceği tüm görevleri eksiksiz yerine getirir.

29- Sürekli telsiz anonslarını takip eder, alarm ihbarlarında ilgili bölgeye giderek prosedürleri uygular, raporlar.

30- Devriye sırasında kapısı, penceresi açık, araçların plakalarını anons yaptırır. İçinde kıymetli eşya olan araçların sahiplerine ulaşılmasını sağlar

31- 5188 sayılı yasa ve yönetmelik kapsamındaki yetki ve sorumluluklarını bilir ve uygular

32- 4857 sayılı yasa ve iş sözleşmesine uygun hareket eder.


  Güvenlik Görevlisi
  Sevilay BULUR
                                                                                                                                                                    
  Güvenlik Görevlisi
   İrem GÖL


  Güvenlik Görevlisi
  Murat TEMEL 
    
  Güvenlik Görevlisi
  Hakan AYDEMİR


GÜVENLİK PERSONELİNİN GÖREV TANIMI VE YETKİLERİ 

1-   Vardiyasına en az 15 dakika önce gelir, vardiya öncesi brifingine katılır, brifing kapsamında bulunan bütün kural ve kontrollere uygun olarak kendisini hazırlar.

2-   Güvenlik görevlileri siteye giriş kapısı dışında sitenin diğer bölümlerinde (Sosyal tesis alanları, yönetim binası, havuz, otopark, teraslar, çocuk oyun alanı vs.)  olası problemlerde güvenlik şefi veya site yöneticisine bilgi verir ve ilgilenir.

3-   Kılık, kıyafet, saç ya da sakal gibi personelin dış görünümünü belirleyen faktörlere önemle dikkat eder.

4-   Gece vardiyasında görevli güvenlik personeli gece yarısından sonra site kontrollerinde blok kapılarının kapalı olmasını, açık kalmış lamba vs.  kapatılmasını sağlar. Güvenlik personeli her zaman ciddiyetini muhafaza edecek lakayt davranışlardan kaçınacak, görevli iken diğer kişiler ile ölçülü samimiyet kuracak, aksi takdirde otoritesini kaybedeceğini asla aklından çıkarmaz.

5-   Güvenlik personeli; site sakinleri, site görevlileri, site yöneticileri ve siteye dışarıdan gelen üçüncü şahıslarla diyalog ve yakınlık kurmaz.

6-     Akıllı devriye kontrol sistemini yönetimin belirlediği sürelerde yapar, sistem  arızalı ise   yönetime derhal bildirir.

7-   Görev saatlerinde herhangi bir vukuat olduğunda kendi yetki dahilinde ise müdahale eder, yetkisi dışında ya da yetkisini aşan durumlarda önce kolluk kuvvetlerine sonra yönetime bilgi verir.

8-   Gündüz veya gece ihtiyaç durumunda güvenlik kulübelerini başka bir personel ile değişim yapılarak ihtiyaç giderir.

9-   Site ortak alanlarının, site binalarının, çatı, balkon ve dış cephelerini tamirat-tadilatlarını veya uygusuz kullanımının , ayrıca sitedeki ortak kullanım alanlarındaki demirbaş ve malzemeleri tespit ve takibinden site güvenlik personeli birinci derece sorumludur.

10-  Görev esnasında gazete, dergi, mecmua vb. okumaz, televizyon izlemez ve yüksek sesle müzik dinlemez, cep telefonu ile oyun oynamaz veya sosyal medya hesaplarını  kullanmaz. Vardiya süresince görevi dışında bir iş yapmaz, uyumaz, gazete okumaz, gösterilen yer ve zaman dışında sigara içmez.

11-   Güvenlik personeli çalıştığı yerin tertip düzen ve temizliğine özen gösterir, güvenlik kulübelerinin iç ve dış temizliğini yapar.

12-    Vardiya esnasında elektrik ve sıhhi tesisat arızaları gibi herhangi bir olay olduğunda derhal site yönetimine haber verilir, yetkisiz arızalara müdahale etmez.

13-    Kulübelerde tertipli ve düzgün oturur, baş öne eğilmeden görev alanı gözle kontrol eder, dışarıya karşı uygunsuz görüntüler vermez.

14-    Site içerisinde yeşil alanlara ve demirbaşlara zarar verenler ikaz edilerek, gerekirse tutanak ile Yönetime sunar.

15-    Site Müdürüne karşı sorumludur.

16-    Güvenlik şefinin ve Site Müdürünün göreve yönelik vereceği tüm görevleri eksiksiz yerine getirir.

17-    Sürekli telsiz anonslarını takip eder, alarm ihbarlarında ilgili bölgeye giderek prosedürleri uygular, raporlar.

18-    Devriye sırasında kapısı, penceresi açık, araçların plakalarını anons yaptırır. İçinde kıymetli eşya olan araçların sahiplerine ulaşılmasını sağlar

19-    5188 sayılı yasa ve yönetmelik kapsamındaki yetki ve sorumluluklarını bilir ve uygular

20-    4857 sayılı yasa ve iş sözleşmesine uygun hareket eder.

 
Soyak Twitter

İletişim

Adres: İnönü Mah. 6660 Sk. No:14/1
Soyak Siesta 1. Bölgesi Karşıyaka /İZMİR
Telefon: +90 232 290 15 15
Fax: +90 232 290 15 16
Gsm: +90 530 243 09 24
Email: info@soyaksiesta1.com

Harita

Soyak B Harita

Bu sitede kullanılan fotoğraflar ve belgeler orjinal olup tüm hakları Soyak Siesta’ya aittir. İzinsiz kullanılamaz.