Görevli Personel
Görevli Personel  »  Görevli Personel
Site Müdürü
Ayça YILDIZ

SİTE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

Görev ve Yetkiler

1-     Görevlerini yerine getirilmesinde Site Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. İdari ve özlük hakları bakımından Site Yönetim Kurulu başkanlığına bağlıdır.

2-     Kendisine bağlı birimlerin sorumluluk sahası içinde işletme verimliliğini, sürekliliğini ve iş güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

3-     Sitenin günlük iş planlarını yapar

4-     Planlanan işlerin ve rutin görevlerin icrasının takip ve kontrolünü yapmak,

5-     Personelin kılık kıyafet ve iş disiplininin takibini yapar,

6-     Personelin izin planlamasını yapmak ve uygulamasını sağlar

7-     İşe yeni giren elemanlara, çalışma prosedürü ve iş güvenliği ile işletme konularında bilgilendirme eğitimlerinin verilmesini sağlar

8-     Çalışanların özlük haklarına ilişkin işlemlerin; iş kanuna uygun olarak yürütülmesini ve uygulanmasını sağlar; performans kriterlerine göre Yönetim Kuruluna sunar.

9-     Site yönetim şemasında belirtilmiş olan birimlerin günlük / haftalık / aylık v.b. çalışma planlarını yapar/yaptırır; İş planına uygun görevlendirmeler yapar; Faaliyet raporlarını takip ederek kendisine bağlı birimlerin performans değerlendirmelerini yapar.

10-  İşletme kurallarına ve görevlendirmelere uymayan, iş kanunu aksine davranışlarda bulunan ve iş verimliliği yetersiz olan personel ile ilgili belge tanzim ederek Site Yönetim Kurulu başkanını bilgilendirir.

11-  Site sakinleri ile iletişim kurma, sorunları tespit etme ve Yönetim Kurulu toplantı gündemine aksettirmekten sorumludur.

12-  Sakinlerden gelen şifahi ve yazılı şikayet ve müracaatların görevlilerce neticelendirilmesini ve cevaplandırılmasını sağlar, Yönetim Kurulunu Bilgilendirir

13-  Site içindeki hizmetlerin aksaksız yürütülmesini sağlar ve meydana gelebilecek muhtemel aksaklıklar için gerekli tedbirleri alır.

14-  Görevini icra ederken, tasarrufu göz önünde bulundurarak işletme projesinin (yıllık bütçe) dışına çıkmamak.

15-  Yönetim Kurulu toplantıları için gerekli raporların hazırlar ve hazırlanmasını sağlar, gerekli durumlarda toplantıya katılır.

16-  Yönetim Kurulunda ve Genel Kurulda alınan kararların uygulanmasını sağlar.

17-  Yönetim ofisindeki her türlü evrak kayıt, takip işlemlerinin kurallara uygun ve sistemli bir şekilde işleyişini takip eder/sağlar. Arşiv ve dokümantasyon işlemlerinin kurumsal bir anlayış içinde yürütülmesinden sorumludur

18-  Tahmini (Taslak) işletme ve Tahmini (Taslak) yatırım bütçesinin hazırlanmasını sağlar ve Yönetim Kuruluna sunar.

19-  İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli eğitimleri verdirir ve emniyet tedbirlerini aldırır.

20-  Site Yönetimindeki demirbaş malzemelerinin ana sorumlusudur. Malzemelerin niteliklerine göre demirbaş kaydına girmesi gerekenleri kayda aldırtır; demirbaş kaydına girmiş miadını doldurmuş malzemelerin kayıt düşmesinin yapılması için Yönetim Kurulu’na teklifte bulunur ve gerekli evrakları tanzim ettirerek kayıt düşme işlemini muhasebe ile koordineli yapar.

21-  Yönetim Kurulu başkanının ve Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapar.

22-  Alınan kararlarla ilgili Site Avukatı ile irtibatta olarak hukuka uygun kararlar alınması konusunda bilgilendirme yapar.

23-  Sözleşmelerin takibini yapar

24-  Dışarıdan alınacak hizmet ve malzemeler için fiyat teklifleri toplar, Yönetim Kuruluna sunar.

25-  Site içerisinde gerçekleşecek organizasyonların planlamasını yapar.

26-  Genel Kurul ve Blok Temsilcisi seçimleri toplantılarında evrak hazırlığı ve genel düzeni sağlar


MUHASEBE DEPARTMANI


Muhasebe
Banu GÜÇDEMİR
                                                                                     
 MUHASEBE SORUMLUSU

Görev ve Yetkiler

 

1-   Bütçelerin üyelere tebligatını yapmak.

2-   Site Müdürüne karşı sorumludur.

3-   Tüm Finans işlerinin organizasyonu ve ödemelerinin sağlanması

4-   Aylık rapor hazırlayıp Site Müdürüne ve Site Yönetim Kuruluna sunmak.

5-  Muhasebe evraklarını eksiksiz olarak ve zamanında kayıtlandırmak, cari hesaplarla mutabık çalışmak kayıtlara geçen muhasebe evraklarını eksiksiz dosyalamak ve muhafaza etmek.

6-  Ofis içerisinde diğer personellere de destek olmak

7-  Site Müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

8-  Personelle ilgili tüm muhasebe işlemlerini yürütmek. ( Personel özlük işleri, maaş tahakkukları ve ödemesi )

10- Yönetime ve genel kurula sunulmak üzere, yıllık tüm hesapların kontrolü ve mutabakatı yapılarak bilançonun hazırlanması

11-  Vergi ve SGK işlemlerinin mevzuata uygun hesaplanıp ilgili kurumlara bildirilip ödemelerinin gerçekleşmesi

12-   İşletme bütçesinin bloklara tebliğini yapmakÖn Muhasebe 
Tunca KARASU


MUHASEBE YARDIMCISI

Görev ve Yetkiler

 

1-      Kat malikleri ve sakinlerinin cari hesaplarını takip etmek çıkabilecek sorunlar hakkında Site Müdürüne bilgi vermek ve çözüm üretmek,

2-      Site Müdürüne karşı sorumludur

3-      Banka ve Kredi Kartı Tahsilatlarının takip ve kontrolünü sağlamak,

4-      Yapılan tahsilatlar ve giderlerle ilgili ‘Günlük Rapor’ ve ‘Yatırım Bütçesi’ raporu hazırlayıp rapor sunmak,

5-      ‘Borcu Yoktur’ belgesi düzenlemek ve arşivlemek,

6-      Bloklara gelen İZSU faturalarını hesaplayarak bloklara dağıtılmasını sağlamak,

7-      İcraya verilecek dosyaların hazırlanması ve takibi,

8-      Ofis içerisinde diğer personellere de destek olmak,

9-      Site Müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek,              
                                                                                                          HALKLA İLİŞKİLER DEPARTMANIHalkla İlişkiler 
Gizem ALANBAY


HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI GÖREV TANIMI
Görev ve Yetkiler

1-   Kat Maliki ve kiracılardan taşınma taahhütnamesi kira sözleşmesi gibi ikamet bildiren evrakların alınması, kayıtlarının yapılması ve sürekli güncellenmesi

2-   Siteye yeni taşınacak kişilere taşınma randevusu verilmesi, site kuralları ve ortak alan kullanımları hakkında bilgilendirilmesi

3-   Yönetime gelen daire sakinlerinin karşılanması

4-   Otomatik geçiş sistemi için site sakinlerinin araçlarının bilgilerini alarak araç stickerlarını ücret karşılığı teslim etmek

5-    Üyelerin yazılı, sözlü, internet(mail) veya telefonla yaptıkları talep ve şikayetleri (yönetimin görev ve sorumlulukları dahilinde) cevaplandırmak, ilgili birimlere iletmek ve iletilen bilgileri takip ederek geri dönüşümü sağlamak.

6-   Site içerisinde meydana gelen aksaklıkları, ilgili birimleri haberdar ederek soruların çözümlenmesini sağlamak. İş emri tutanağı düzenlemek.

7-   Site için düzenlenen etkinlik, parti vb organizasyonlar üzerine çalışma yapılması

8-   Daire sakinlerine yazılı ve sözlü bildirimlerde bulunmak.

9-    Site içi veya diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili duyuruları yayınlamak.

10- Yönetim Planı 14. Maddesi ve Genel Kurul 8.maddesinde alınan kararınca uygulanacak olan para cezasının uyarı yazısını hazırlamak.

11- Havuzları kullanan site sakinlerine havuz kartlarının hazırlanıp teslim etmek.

12- Birimlerden gelen aylık faaliyet raporlarını düzenleyip bloklara asılmasını sağlamak.

13- Genel kurul için yıl sonu yıllık faaliyet raporunu düzenlemek.

14- Site web sayfasının takibi güncellenmesi, mailine gelen mesajların takibi ve cevaplanması,

15- Site Müdürüne karşı sorumludur

16- Site Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

17- Genel Kurul ve Blok Temsilcisi seçimleri için çağrı mektuplarının ve Genel Kurul kararlarının bildirildiği mektupların hazırlanması

18- Genel Kurul, Blok Temsilcisi seçimleri ve aylık Yönetim Kurulu toplantılarında evrak hazırlıkları ve genel düzenin sağlanması

19- Ofis içerisinde diğer personellere de destek olmak

 

TEMİZLİK HİZ. DEPARTMANI


Temizlik Hiz. Sorumlusu
Çınar ÖZTÜRK
                                                                                         


Görev ve Yetkileri

1- Temizlik Elemanlarının çalışma programlarını oluşturmak ve program doğrultusunda yönlendirmek ve çalıştırmak

2- Temizlik Elemanlarının çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek.

3- Temizlik Elemanlarının işe devamlarının, geliş gidiş kontrollerini ve izin durumlarını düzenlemek

4- Temizlik Elemanlarının kullandıkları ekipman ve malzemeleri denetlemek

6- Blok içi ve Ortak alanların (Teraslar, tesisler vs.) temizlenmesi, denetimlerinin ve düzeninin kontrollerinin yapılması

7- Site Müdürüne karşı sorumludur.

8- Site Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

9- Blok içlerindeki duyuru panolarının ve reklam alanlarının(Speratör, asansör içi) düzeninin ve kontrollerinin sağlanması

10-Taşınma sırasında Blokların kontrolünü sağlamak

11- Temizlik Personelinin çalışmalarına katılır.


             Temizlik Hiz. Personeli
           
Satı BOLAT           Temizlik Hiz. Personeli
           Gülçin ÖZSELÇUKTemizlik Hiz. Personeli
 Hakan BEREKET
    Temizlik Hiz. Personeli
     Adnan ÖZSELÇUK


     
          Temizlik Hiz. Personeli
          Zahide KURNAZ


          Temizlik Hiz. Personeli
           Cüneyt KURT

          Temizlik Hiz. Personeli
           Alev KAYA

TEMİZLİK PERSONELİNİN GÖREVLERİ

Kendisine tahsis edilmiş olan ekipman ve malzemeleri talimatlara uygun ve hassas bir şekilde kullanır. Dikkatsiz veya hor kullandığı tespit edildiğinde ekipmanın bedeli iş kanuna göre kendisinden tahsil edilir. İşletme içerisinde kurumu temsil eden gömlek, yelek... v.b. giyer. Kendilerine verilen kıyafeti temiz ve tertipli bir şekilde giyer.

1-  Ortak Alanların düzen ve temizliğini sağlamak

2- Blok içlerinin gün aşırı temizliğinin yapılması,( Yangın merdivenleri, Asansör kabinleri,sığınaklar  vs)

3- Site içindeki yolların ve Blok koridorlarının periyodik yıkanması,

4- Oyun gruplarının ve fitness salonunun periyodik  temizliğinin yapılması,

5- Site içindeki olağan dışı durumların ilgili birime bildirilmesi,

6- Site içi arızalarla ilgili amirine bilgi vermesi,

7- Çöp saatlerinde dairelerin çöplerinin toplanması

8- Her sabah 2 grup halinde site içi mıntıka temizliğinin yapılması

9- Konteynırların her hafta yıkanması

10- Her hafta periyodik güvenlik kulübelerinin temizlenmesi

11- Her hafta çocuk oyun parkının yıkanması

12- Site Müdürüne karşı sorumludur

13- Temizlik şefi ve site müdürünün verdiği diğer işleri de yapmak


TEKNİK SERVİS DEPARTMANI

Teknik Servis Şefi
Ordu SANCAK

TEKNİK SORUMLU GÖREV TANIMI

1- Teknik Servis personellerinin çalışma programlarını oluşturmak ve program doğrultusunda yönlendirmek ve çalıştırmak.

2- Teknik Servis personellerinin çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek.

3- Yapılan işlerle ilgili analiz ve değerlendirmeleri yapmak

4- Otomasyon sisteminin faal bulundurulması

5- Teknik Servis personellerinin kullandıkları malzemeleri denetlemek

6- Ortak alanların teknik denetimleri ve kontrollerinin yapılması

7- Site Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

10- Site içerisinde çalışan taşeronların kontrolleri

11- Bloklardaki transfer panolarının bakım ve onarımı

12-Görev verildiğinde düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlere katılmak.

13-Site Müdürüne karşı sorumludur

Teknik-Elektrik Personeli
Ahmet ILIMAN


Teknik-Mekanik Personeli
Şenol TEKİN


   
   

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

Görev Tanımı

1-Blok merdiven otomatik arızaların giderilmesi

2- Uydu yayınının faal bulundurulması,

3- Çevre aydınlatmalarının kontrolü yapılarak görülen aksaklıkların giderilmesi

4- Otopark aydınlatmalarının kontrolü yapılarak aksaklıkların giderilmesi

3-Site jenaratörünün kontrolü ve aktif olmasını sağlamak.

4- Asansör içi ve dışı buton arızalarının giderilmesi

5- Asansör lambalarının faal olması,

6- Blok aydınlatma pencere ve camların sağlam ve faal olmasını sağlar

7- Yangın merdiven kapı ve elektrik sisteminin faal bulundurulmasını sağlar

8- Bahçe aydınlatmalarının faal halde bulundurulması sağlar

9- Otopark ve Bloklardaki havalandırma fanlarının bakım ve onarımısağlar

10-Site içerisindeki oyun gruplarının arızalarının giderilmesi

11-Sığınaklardaki elektrik odalarının kontrolleri (şartellerinkontrolleri,ışıların yanıp yanmadığı,sensörlerin çalışıp çalışmadığı)

12- Site Müdürüne karşı sorumludur.

											
           Peyzaj Görevlisi
           Hasan YARARPEYZAJ PERSONELİNİN GÖREVLERİ
1- Peyzaj alanlarındaki çimlerin sulanması,
2- Peyzaj alanlarındaki yabani otların temizliği,
3- Peyzaj alanlarındaki çimlerin gübrelenmesi,
4- Peyzaj alanlarındaki çimlerin biçilmesi,
5- Ağaçların budanması,
6- Gerekli bitki dikimlerinin yapılması,
7- Periyodik mevsimlik çiçek değişimi,
8- Diğer periyodik bakım işlerinin yapılması gibi görevler peyzaj personelinin görevleri arasındadır. Kendisine tahsis edilmiş olan ekipman ve malzemeleri talimatlara uygun ve hassas bir şekilde kullanır. Dikkatsiz veya hor kullandığı tespit edildiğinde ekipmanın bedeli iş kanuna göre kendisinden tahsil edilir.
9- Amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
10- Peyzaj alanlarının korunmasını sağlamak.


GÜVENLİK DEPARTMANI

Güvenlik Şefi
Tarık KORKMAZ


GÜVENLİK ŞEFİ GÖREV TANIMI / YETKİLERİ

GÖREV TANIMI : Site ’de güvenlik hizmetleri ile ilgili görevlerin en üst seviyede planlaması, uygulanması, göreve yönelik eğitimlerin planlanması/ uygulanması, güvenlik personelinin en üst seviyede dikkat sarf ederek görev yapmaları ve emniyeti sağlam bilinci ile her türlü olanak ile görev yaptığı projenin güvenlik koordinasyonunu sağlar.
1- Site güvenlik önlemlerini, acil durum prosedürlerini uygular, prosedür ve talimatlar kapsamında herhangi bir olay sırasında vardiyalara kılavuzluk yapar ve talimatlar verir.
2- Sitede emniyet ve güvenlik tedbirleri adına her türlü durumu takip, kontrol eder. Bütün olumsuzluklar, aksaklık, eksiklik ve arızalardan site yönetimini bilgilendirir.
3- Eğitim planlamaları yapar, uygular göreve dayalı tatbikatlar yaptırır kayıtlarını tutar.
4- 5188 sayılı yasa kapsamındaki yetki ve sorumluluklarını bilir işlemleri uygular.
5- 4857 sayılı yasa ve iş sözleşmesine uygun hareket eder.
6- Güvenlik hizmetlerinden sorumludur.
7- Vardiyaların sevk ve idaresini sağlar.
8- Güvenlik personelinin performansı ile ilgili raporlar hazırlar.
9- Prosedürlere ve talimatlara uygunluğu temin etmek ve belirlemek için güvenlik personelini denetler. Görev yerinde gerekli düzenlemeleri yapar.
10- Göreve yönelik ihtiyaçları belirler ilgili yerlerle koordine eder.
Vardiya Amiri
Alkan Toprak

Vardiya Amiri
Fatih CEBECİOĞLU


Vardiya Amiri 
Selçuk KATIRCI


Güvenlik Görevlisi
Taner OCAK


Güvenlik Görevlisi
İbrahim EKİZGüvenlik Görevlisi
Gökhan BEYTORUN Güvenlik Görevlisi
 Sevilay BULUR

 Güvenlik Görevlisi
  Sultan AKYOL
 
Güvenlik Görevlisi
Ümit DİNÇ
      
Güvenlik Görevlisi
Hüseyin KIVILCIM
 
Güvenlik Görevlisi
Kasım KARAMEŞE
 
Güvenlik Görevlisi
 Murat ULUĞ

 
Güvenlik Görevlisi
Betül SEVİNÇ
GÜVENLİK PERSONELİNİN GÖREV TANIMI VE YETKİLERİ 

Siteye gelen yaya ve araçları site girişlerinde gerekli güvenlik kontrollerini yaparak içeri girişlerini sağlamak, emniyet ve güvenlikleri için etkili gözetleme yapmak, olabilecek yangın, hırsızlık, yağma yıkma, zarar verme vb. olaylarda 5188 sayılı yasa çerçevesinde güvelik tedbirlerini yerine getirmek, site sakinlerine, çalışanlara ve gelen ziyaretçilere yardımcı olmak ve yönlendirme yapmak.
1- Güvenlik önlemlerini, görev talimatlarını, acil durum prosedürlerini bilir uygular.
2- Görev esnasında arıza, resmi kurumların çalışmaları, diğer benzeri çalışma ve faaliyetlerini başlamadan önce telsizle güvenlik şefine haber verir.
3- Sitede emniyet ve güvenlik tedbirleri adına her türlü durumu takip, kontrol ederek vardiya amirine raporlar.
4- Site yöneticilerini, güvenlik şefinin vereceği tüm görevleri eksiksiz yerine getirir.
5- Sürekli telsiz anonslarını takip eder., alarm ihbarlarında ilgili bölgeye giderek prosedürleri uygular, raporlar.
6- Site müdürüne, güvenlik şefine/vardiya amirine karşı sorumludur.
7- Bir önceki görevliden görevi ile ilgili yeni talimat, yaşanan, gelişen durum ve varsa olaylar hakkında bilgi alır.
8- Devriye turlarını yer ve zamanları sürekli değiştirerek yapar, ortak kullanım alanlarında düzeni bozacak olumsuzlukları takip eder, vardiye amirine/ güvenlik şefine raporlar.
9- Devriye sırasında kapısı, penceresi açık, araçların plakalarını anons yaptırır. İçinde kıymetli eşya olan araçların sahiplerine ulaşılmasını sağlar.
10- Site sakinlerinin ziyaretçileri haberli olsun veya olmasın ilgili site sahibinden gerekli doğrulama yapılır ve gerekli kayıtları yapıldıktan sonra içeri girişleri sağlanır.

Soyak Twitter

İletişim

Adres: İnönü Mah. 6660 Sk. No:14/1
Soyak Siesta 1. Bölgesi Karşıyaka /İZMİR
Telefon: +90 232 290 15 15
Fax: +90 232 290 15 16
Gsm: +90 530 243 09 24
Email: info@soyaksiesta1.com

Harita

Soyak B Harita

Bu sitede kullanılan fotoğraflar ve belgeler orjinal olup tüm hakları Soyak Siesta’ya aittir. İzinsiz kullanılamaz.